Paź 102014
 Jakie istnieją rodzaje obligacji? Skarb Państwa może finansować deficyt budżetowy za pomocą emisji siedmiu rodzajów obligacji skarbowych. Obligacje te dzielą się na: hurtowe (sprzedawane na przetargach) oraz detaliczne – dostępne w sieci punktów obsługi klienta biur maklerskich. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży obligacji skarbowych służą budżetowi do finansowania deficytu budżetowego oraz zobowiązań budżetu państwa wobec różnych grup społecznych (np. pracowników sfery budżetowej czy emerytów i rencistów). Obok bonów skarbowych jest to główny instrument finansowania deficytu budżetowego.

Skarb Państwa całkowicie gwarantuje wykup obligacji skarbowych. Dlatego też rządowe papiery wartościowe uważa się za najbezpieczniejsze instrumenty inwestycyjne jakie są dostępne na krajowym rynku kapitałowym. Oczywiście każde państwo może zbankrutować, ale wydaje się, że Polsce na razie to nie grozi, a przynajmniej do momentu, w którym nie przyjmiemy euro jako naszą walutę. Oby stało się to jak najpóźniej, a najlepiej wcale. Mimo wszystko jednak wykup obligacji dłuższych niż dwuletnich niesie ze sobą większe ryzyko. Bardziej prawdopodobne jest, że jakiś krach dotknie nasz kraj na przestrzeni 4 czy 10 lat niż w ciągu najbliższych dwóch lat.

Typy obligacji i ich symbole

Obligacje hurtowe to:

obligacje dwuletnie „zerokuponowe” (o symbolu OK),
obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (PS),
obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu (DS),
obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (DZ),

Obligacje detaliczne (dostępne dla inwestorów indywidualnych) są to:
obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu (o symbolu DOS),
obligacje trzyletnie o zmiennej stopie procentowej(TZ),
obligacje czteroletnie indeksowane (COI).

Obligacje DOS i COI są tzw. obligacjami oszczędnościowymi. Umożliwiają nabywcom dokonywanie inwestycji długoterminowych – dwu- i czteroletnich.

Kto może kupić obligacje oszczędnościowe?

Obligacje oszczędnościowe są dostępne tylko dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) i sprzedawane są po nominalnej, stałej cenie. Cechują je też kapitalizowane odsetki, czyli odsetki dopisywane do kapitału i podlegające dalszemu oprocentowaniu. Obligacje nie są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ani na CeTO (Centralnej Tabeli Ofert), można je przedstawić do przedterminowego wykupu, tzn. zwrócić do biura, w którym zostały zakupione.

Każda obligacja ma swoją nazwę skróconą. Skrót ten składa się z liter (dwóch lub trzech) oraz czterech cyfr. Litery określają rodzaj obligacji (np. obligacje trzyletnie mają kod TZ), zaś cyfry – termin wykupu. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, pozostałe rok. Np. obligacje DOS0916 to obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu (DOS) i terminie wykupu wrzesień 2016 r. (0916). Po upływie określonego terminu Skarb Państwa odkupuje od nabywcy obligacje i wypłaca mu zysk z oprocentowania.

Sorry, the comment form is closed at this time.